flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                                                                                                                    

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами колективу Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

від 27.07.2016 року

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку 

в Жовтневому районному суді м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області

 

  1. 1. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (далі – Суд) розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу» «Про судоустрій і статус суддів», «Про відпустки», та інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила визначають функціональні обов’язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

1.3. Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:

1.4. Трудова дисципліна - це строге дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її якості та раціональне використання робочого часу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку розповсюджуються на всіх працівників Суду. Недотримання або порушення зазначених правил є підставою для застосування до винних осіб заходів дисциплінарного стягнення, передбачених чинним законодавством.

 

  1. 2. Порядок прийняття і звільнення суддів

та працівників апарату суду

 

2.1. Працівники суду реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленому законом порядку.

Призначення або обрання на посаду суддів Суду та їх звільнення з посади здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та трудового законодавства.

Прийняття на посаду працівників апарату Суду та їх звільнення з посад здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів України», «Про державну службу» та відповідно до трудового законодавства.

Прийом, переведення, звільнення з роботи працівників апарату суду оформлюється наказами керівника апарату суду  у відповідності з діючим законодавством.

2.2. Працівники апарату суду приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.

Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до Закону України «Про державну службу». 

2.3. Під час укладення трудового договору громадяни зобов’язані подати:

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби, крім перелічених, зобов'язані подати ще й такі документи:

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.4. На підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді головою Суду видається відповідний наказ, який оголошується судді під підпис.

2.5. Прийом на роботу працівників апарату суду оформлюється наказом керівника апарату  Суду чи особою, яка виконує його обов’язки, який оголошується працівнику під підпис.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

2.6. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату Суду при прийнятті на роботу може встановлюватися випробувальний термін строком до шести місяців, про що має бути зазначено в наказі про призначення.

2.7. Під час прийняття на роботу працівника або в разі його переведення у встановленому порядку на іншу роботу керівництво суду зобов’язане:

2.8. На працівників, які працевлаштувалися вперше, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (зі змінами).

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у спеціаліста з питань персоналу. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на спеціаліста з питань персоналу.

2.9. Припинення трудового договору з працівниками апарату суду може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та оформлюється наказом керівника апарату суду.

2.10. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється:

2.11. В день звільнення працівнику видається його трудова книжка із внесеним записом про звільнення та проводиться остаточний розрахунок з ним. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов’язковим посиланням на відповідну норму Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

  1. 3. Основні права й обов’язки працівників

 

3.1. Працівники Суду мають право:

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Працівники зобов’язані:

 3.3. Коло обов’язків визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

  1. 4. Основні обов’язки керівництва суду

4.1. Керівництво суду зобов’язане:

 

  1. 5. Робочий час та його використання. Час відпочинку.

 

5.1. Загальна тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень. Час  початку,  закінчення  роботи  та  тривалість  обідньої  перерви наступні:

- початок роботи о 8 годині 00 хвилин

- закінчення роботи понеділок-четвер о 17 годині 00 хвилин, п’ятниця о 15 годині 45 хвилин

- обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин.

Працівники Суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

- напередодні святкових днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.2. Вихід на роботу працівників суду обліковується в «Журналі виходу на роботу працівників суду». У  випадку  недотримання  встановленого  режиму  роботи  до  працівника  в установленому  порядку  застосовуються  передбачені  законодавством  дисциплінарні заходи.

5.3. Робота у вихідні дні та в режимі чергування встановлюється окремими наказами голови суду, для працівників апарату – керівника апарату суду. За розпорядженням голови суду або керівника апарату суду,  для виконання невідкладної і термінової роботи, працівники суду зобов’язані з’являтися на роботу у вихідні та святкові дні. Робота у ці дні компенсується у відповідності із вимогами діючого трудового законодавства.

5.4. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати і знімати з роботи для виконання інших робіт, не пов’язаних зі службовою діяльністю

У разі необхідності зміни встановленого режиму роботи окремим працівникам, без зміни  загальної  тривалості  робочого  часу, питання вирішуються головою Суду та керівником апарату суду в індивідуальному порядку.

5.5. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Рішення ради суддів України № 62 від 26.10.2012 року, суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 42 календарних дні з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

Працівникам апарату суду надаються відпустки, із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати, відповідно до чинного законодавства України.

Працівникам патронатної служби надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів, з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

Працівникам, які виконують функцію з обслуговування служби надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів, з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника. 

Працівникам — державним службовцям, надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати. В разі наявності необхідного стажу державної служби державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

5.6. Черговість надання відпусток визначається графіками, який затверджується головою суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.7. Надання відпусток суддям оформлюється наказом голови суду, працівникам апарату - керівником апарату суду.

5.8. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.9. За обґрунтованим рішенням керівника апарату суду працівники апарату можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику апарату суду в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

5.10. За рішенням голови суду, в разі виробничої потреби, судді можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається судді в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

5.11. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

 

  1. 6. Організація прийому громадян та документів

 

6.1. В приміщенні суду на видному місці розміщується графік прийому громадян головою суду, а також цей графік розміщується на офіційному веб-сайті суду.

Прийом громадян головою Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з питань організації роботи суду здійснюється щопонеділка з 10.00 години до 12.00 години.

6.2. Організація прийому громадян і судових документів від фізичних і юридичних осіб здійснюється канцелярією суду відповідно до Закону України « Про судоустрій і статус суддів», Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах м. Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України № 173 від 17.12.2013 року, щоденно протягом робочого часу.

  1. 7. Заохочення за успіхи в роботі та стягнення

за порушення трудової дисципліни

 

7.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі види заохочення:

Державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків надаються такі види заохочень:

7.2. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього трудового колективу і заносяться до трудової книжки працівника. Заохочення зараховуються як перевага під час вирішення питання про просування по службі.

7.3. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

До державних службовців застосовуються такі види дисциплінарних стягнень:

Прогулом вважається неявка на роботу без поважних причин протягом усього робочого дня або відсутність на робочому місці більше 3 годин протягом робочого дня без поважних причин.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.5. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

7.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року, на розсуд керівництва, а для державних службовців - стягнення може бути зняте до закінчення одного року, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення.  Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

  1. 8. Контроль за виконанням правил

та відповідальність за їх порушення.

 

8.1. Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на голову суду та керівника апарату суду.

8.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку розміщується в приміщенні суду на видному місці та на офіційному веб-сайті суду.

8.3. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під підпис.